Bæredygtigt KonjunkturBarometer (klima og miljø) for oktober 2018

OPDATERET OKTOBER 2018

Det er i øjeblikket  primært forbrugerne, der trækker den danske grønne omstilling, mens den vedvarende energi peger i negativ bæredygtig retning i seneste månedsopdatering. Investorenes nettokøb i Klima og Miljø investeringer viser positive takter i et generelt nedgående marked.  Det viser den første og seneste månedlige opdatering af Økonomisk Ugebrevs Bæredygtige Konjunkturbarometer gældende for miljø og klima. Fem af i alt ni indikatorer trækker i positiv retning, hvilke medfører at den samlede score for måneden oktober går i +1 i forhold til måneden før (baseline).


Sådan er barometeret opbygget
“Det Bæredygtige KonjunkturBarometer” viser den bæredygtige udvikling i Danmark.  Konjunkturbarometeret viser en gang om måneden udviklingen på baggrund af tre underliggende indikatorer: 1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø.

Hver af de tre indikatorer tildeles point på baggrund af månedsdata fra tre underliggende dataset, som på hver sin måde afspejler en udvikling for indikatoren.  Samlet set bygges den samlede bæredygtige konjunkturudvikling derfor op af i alt ni dataset fordelt på tre dataset for hver indikator.

For hvert af de ni dataset gives et plus- eller minuspoint, afhængig af udviklingen. Samlet set kan den samlede score for hver  indikator dermed tildeles i udfaldsrummet -3 til + 3.  Alle scorer aggregeres for den bæredygtige konjunkturudvikling for den pågældende måned. Det samlede udfaldsrum for måneden kan derfor ligge i spændet mellem -9 til +9.


Indikator for Bæredygtig Forbrugeradfærd (+3)

På alle tre bæredygtige forbrugerindikatorer – hhv. salg af el/hybridbiler, Coops økologisalg og antal oprettede annoncer på Den Blå Avis – er der fremgang. Antallet af genbrugsannoncer på DBA viser fremgang i forhold til samme måned sidste år og detailhandlens salg af økologiske varer har over flere år været stigende, hvilket bekræftes i seneste månedstal (september) fra Coops økologisalg. Det er her værd at bemærke, at seneste sæsonkorrigerede månedstal fra Danmarks Statistik (jul-aug) for alle “Fødevarer og andre dagligvarer” viser tilbagegang.

CSR-chef i Coop Thomas Roland oplyser til Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar om den aktuelle fremgang i økologisalget, at “En stor del af væksten i øjeblikket er således udbudsdrevet, fordi såvel discountbutikker som små forretninger i landdistrikterne også bliver nødt til at have et bredt økologisortiment, for at fastholde attraktive kundegrupper. Den procentuelle vækst er størst i de små butikker i landdistrikterne, mens den numeriske vækst (procentpoint) stadig er højest i byerne.”

Også seneste måneds salg af el- og hybridbiler udvikler sig positivt efter generelt at være bombet tilbage i 2016, hvor regeringen stoppede afgiftsfritagelsen. Uden politiske bestemte afgiftsfordele er det faktisk en pæn månedlig udvikling i lyset af, at der i samme måned samlet set for alle biltyper blev solgt 33 pct. færre biler end måneden før (august), hvor bilsalget dog var usædvanligt højt. Og med regeringens seneste udmeldinger i klimaplanen om udfasning af benzin- og dieseldrevne biler frem mod 2030, samt potentielle afgiftsrabatter på elbiler, må det forventes at andelen af el-og hybridbiler vil stige, når og hvis forslagene gennemføres. Vi forventer dog en tilbagegang på den korte bane –  indtil det er kendt hvorvidt forslagene gennemføres.

Indikator for Klima -og Miljøinvesteringer +1

Investorernes nettokøb i investeringsfonde i kategorien ”Klima & Miljø” faldt fra 121 millioner i juli til kun 33 millioner i august. Men denne isolerede negative tendens opvejes til en positiv indikator, fordi investorenes samlet set trak 425 mio. kr ud af investeringsfondsmarkedet (aktier).  Det samlede marked faldt derved med 115 procent, mens Klima & Miljø investeringerne kun faldt 77 procent og i et defensivt marked stadigvæk formåede at opretholde et plus i nettokøb.

Selvom investorerne også på indikatoren “øget værditilvækst” øgede formuen er der samlet set ikke fuld pointgivning (3) på investeringsindikatoren, fordi kun tre af i alt 12 tolv udvalgte fossilfrie investeringsfonde formåede at outperforme det tre-måneders løbende afkast i forhold til fondens bensmark. Denne indikator trækker ned i det samlede billede. Dermed trækker 2 af 3 indikatorer for klima- og miljøinvesteringer altså i den rigtige retning, hvilket betyder en samlet score på plus 1 for Klima -og Miljøinvesteringer.

Indikator for Den Grønne Energiomstilling (-3)

Hvor både forbrugere og investorer trækker den bæredygtige konjunktur for oktober i positiv retning viser den grønne energiomstilling på alle tre månedsindikatorer – hhv. vedvarende energi (VE) andel i % af samlet energiforbrug, C02-kvoteprisen (EU ETS) og antal af flypassagerer i forhold til antal flyoperationer – negativ udvikling.

Indikatorerne for den grønne energiomstilling viser, at danskerne og industrien generelt forbrugte mere energi, men også andelen af VE var mindre end måneden før pga. af forskellige årsager –  herunder en især vindtør juli sommermåned.

Flytransporten udnyttede kapaciteten dårligere, idet passagererantallet pr. flyoperation var lavere end måneden før, og CO2-kvoteprisen faldt i forhold til måneden før. Trods kraftigt stigende CO2-kvotepriser i år viser den seneste måned altså nu en lavere pris. Det betyder alt andet lige over tid færre ressourcer til investeringer i den grønne omstillingsteknologi og dermed tæller det ned i den månedlige opdatering af denne indikator.

På længere sigt viser Energistyrelsens fremskrivninger, at brugen af fossile brændstoffer vil stige efter 2021. Regeringen vil bl.a. i sin klimaplan annullere CO2-kvoter svarende til 8 millioner ton CO2 frem mod 2030 samt øge investeringerne i VE. Det betyder andet lige, at udviklingen i vores indikatorer for grøn omstilling forventes at rette sig og udvikle sig mere positivt med tiden, selvom det aktuelle månedsniveau går i den forkerte retning.