De Økonomiske Råd: Klimapolitik bør baseres på stigende afgifter på drivhusgasser

    De Økonomisk Råd skriver, at “Med energiaftalen og det nylige klima-og luftudspil lægges op til, at Danmark skal være klimaneutral i 2050. Skal målet nås, er stigende afgifter på udledningen af drivhusgasser et godt redskab.

    I starten af oktober kom regeringen med sit klima- og luftudspil. I udspillet lægges op til, hvordan Danmark frem mod 2030 skal opnå det aftalte reduktionsmål for den såkaldte ikke-kvotesektor, som især består af udledninger fra biler, bønder og boliger.

    I udspillet beskrives også det langsigtede mål for reduktionen af drivhusgasser frem mod 2050. Her fremgår det, at Danmark senest i 2050 skal være klimaneutral, dvs. at der ikke skal udledes mere drivhusgas, end der optages. Målet om klimaneutralitet i 2050 er mere ambitiøst end det tidligere mål om fossilfrihed i 2050, der i realiteten primært havde fokus på udledningen af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler. Det øgede ambitionsniveau er en politisk prioritering, men det er hensigtsmæssigt, at alle klimagasser, også udledninger fra landbruget, bliver inddraget på lige fod i den langsigtede klimapolitiske målsætning.

    På den baggrund kan det undre, at der ikke lægges op til at gøre mere for at mindske udledningen af drivhusgasser fra landbruget. I vores seneste miljøøkonomiske rapport fra foråret foreslog vi, at mindske landbrugets udledning af drivhusgasser ved afgifter på de landbrugsaktiviteter, som forårsager udledning af drivhusgasser. Det er f.eks. afgifter på køer og brug af gødning. Klimavenlig landbrugsdrift skal belønnes ved en afgiftsrabat for tiltag, der reducerer udledningerne.

    Læs hele meddelelsen: https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/fremtidens-klimapolitik-boer-baseres-paa-stigende-afgifter