Merkur: Investorer bør stoppe alle investeringer i den fossile brændstofsektor

  Banker, pensionskasser og investorer bør stoppe alle investeringer i den fossile brændstofsektor nu, mener Silja Nyboe Andersen, der kalder sig investeringsaktivist og arbejder med impact-investering og bæredygtig forretningsudvikling i Merkur.

  I en kommentar på Merkurs hjemmeside skriver hun:

  En bil tændes. Udstødningen vælter ud. Den holder i en lukket garage. Har du lyst til at sætte dig ind i bilen? Jeg gæt­ter på, at svaret er nej. Men faktisk sid­der vi alle sammen inde i bilen. Gara­gen er vores atmosfære. Den holder på udstødningen. Så hvad er det egentlig, vi er i gang med? Ifølge FN’s chef for biodiversitet, kan vi rent faktisk blive den første art, der udrydder sig selv.

  Naturen er genialt indrettet, således at luften i vores ”garage” er fuld af liv, fordi der er en naturlig balance i den måde vores ”udstødning” bliver optaget igen af planter, træer og havet. Men det naturlige økosystem er ikke gearet til de massive mængder fossile brændsler, vi henter op fra dybet og brænder af.

  En rapport fra FN viser, at verdens planlagte produktion af fossile brænd­stoffer alene i år 2030 tegner sig for 120% mere, end hvad der ville være i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det hænger bare ikke sammen.

  Vi ved, at vi før eller siden løber tør for fossile brændsler. Det er et faktum. Så hvad venter vi på? Hvorfor skal vi lige have det sidste med, når nu vi ved, det er ødelæggende for vores fremtid? Svaret ligger i, at det ikke alene er gratis at forurene, man får også penge for det. Den Internationale Valutafond estime­rer, at der ydes direkte subsidier til den fossile brændstofsektor for 10 mio. dol­lars i minuttet. Eksempelvis er det van­vittigt, at der ingen skat er på flybrænd­stof.

  Vi har akut brug for politisk vilje og handling. Først og fremmest bør de enorme subsidier til den fossile brænd­stofindustri stoppes øjeblikkeligt. Og så skal det koste at forurene, hvorfor vi i Merkur bakker op om idéen om at ind­føre en CO2-afgift, da det vil bidrage til klimamålene og sikre fair konkurrence­vilkår.

  Vi er ikke alene om at synes, det er en god idé: Nobelprisvindende økonomer, en række miljøorganisationer, Klimarå­det, Cepos, De Økonomiske Råd, Con­cito, Kraka, IMF, OECD og danske ung­domspartier på tværs af rød og blå blok anbefaler at indføre en CO2-afgift, så det velafprøvede ’forureneren beta­ler’-princip også gælder på klimaområ­det. En sådan afgift, der indfases grad­vist frem mod 2030, vil give det natur­lige incitament til innovation: Mindre af fortidens teknologi og mere af frem­tidens.

  Til trods for opbakning væver den po­litiske top, og omstillingsprocessen går simpelthen ikke hurtigt nok.

  Penge er magt

  Den gode nyhed er, at vi som investorer sidder på et at de stærkeste redskaber i den klimaaktivistiske værktøjskasse. Vi kan nemlig tage stilling til, hvor vi inve­sterer vores penge. Og penge er magt. Men magt og penge bliver ofte en nega­tiv forbindelse, og derfor skal vi ikke tale om magt som i power, men som i empowerment, nemlig vores beretti­gelse. Vores penge skal forstærke og bi­drage til at konkretisere det ønske, mange af os bærer i vores hjerter om at bidrage til en grønnere og mere fair ver­den, men ikke mindst sikre, at vi ikke ender i en voldsomt kritisk situation. Derfor skal vi sige nej til at investere i fossile brændstoffer. Vores penge skal ikke brænde op sammen med olien, men derimod ud og leve et liv, som ska­ber liv i stedet for at nedbryde det.

  Ikke at investere i den fossile brænd­stofsektor er ikke kun godt for klimaet, men det er også en måde at minimere din risiko på som investor. At være inve­steret i den fossile brændstofsektor re­præsenterer nemlig en stor risiko. Det er aldrig en god ide at investere i en virk­somhed, hvis forretningsmodel er base­ret på ressourcer, vi ved, vi løber tør for, og som vi ikke en gang kan bruge, hvis vi skal holde os under en temperaturstig­ning på 2 grader. Med andre ord, der er meget stor risiko i forbindelse med inve­steringer i den fossile brændstofsektor.

  Vi skal alle løfte barren

  I Merkur har vi taget et valg om aldrig at gå på kompromis med, hvad det er for en verden, vores penge skal bidrage til. Det er vores værdigrundlag. Det står indprentet i vores vedtægter. Det lever i vores daglige arbejde, og bæredygtig­hed er omdrejningspunktet for vores virke og hele vores forretningsmodel. Vi arbejder for at give penge liv ud fra den grundopfattelse, at verden er en sammenhængende helhed. Hvert men­neske har en værdi i sig selv, har poten­tiale for i frihed at kunne udvikle sine evner og har mulighed for at tage an­svar for vores samfund og for vores fæl­les livsgrundlag. Vi tager vores ansvar alvorligt – som mennesker, som penge­institut.

  Vi er stolte af vores forretningsmodel, men vi skal også udfordre vores egen business as usual i lyset af den trussel, vores fremtid står overfor. Det gør vi ved at løfte barren endnu højere. Derfor har vi lukket for muligheden for at låne penge til nye fossildrevne biler, og det er kun begyndelsen på rejsen for Mer­kurs ansvar for omstillingen til et sam­fund, der ikke er afhængigt af fossile brændstoffer.

  På investeringsområdet mener vi, at det er afgørende, at du som investor i Merkurs bæredygtige investeringsuni­vers kan være tryg ved, at du ikke ejer selskaber, hvis forretningsmodel byg­ger på den fossile brændstofsektor. Som andelshaver og kunde i Merkur kan du også være sikker på, at dine penge aldrig vil blive lånt ud til disse virksomheder. Derudover har vi beslut­tet os for, at alle vores produkter skal bidrage positivt til omstillingen, og at det skal være nemt for dig som kunde at bidrage til den fossilfri rejse.

  Selvom der heldigvis også er kommet fokus på grøn omstilling i den finan­sielle sektor, oplever vi desværre, at mange stadig har en forretningsmodel, der ikke sigter mod et fossilfrit sam­fund, men tværtimod fortsat finansie­rer sektoren. Det kan ikke nytte noget, at man stiller sig op med et enkelt grønt og fossilfrit investeringsprodukt – ni­cheprodukter er ikke nok. Som sektor er vi nødt til at bære ansvaret for, at der handles over hele linjen.

  Det er ikke bare idealistisk, ændring af business as usual er den eneste måde, vi kommer i mål på. Fremtidens virk­somheder skal tage et seriøst ansvar. Og det skal vi alle sammen. Lad os starte med vores penge.

  https://merkur.dk/privat/artikler-investering-og-pension/business-as-usual-er-en-forbrydelse-mod-menneskeheden/