Sydinvest´ formand: “Det er ikke altid, at selskaberne lader sig påvirke af aktiv ejerskab”

  Årets generalforsamling i Sydinvest blev på grund af coronakrisen afholdt uden fremmødte deltagere. Alle beslutninger blev derfor taget på baggrund af indsendte fuldmagter. Formand Hans Lindum Møllers beretning (skriftligt) omhandlede bl.a aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

  Herom sagde han:

  Vi har i 2019 været meget optaget af ansvarlige investeringer. På mødet i Davos var bæredygtighed hovedtemaet. I EU arbejdes der også ihærdigt med begrebet, og i Danmark er vi gået helt i front med målet om en 70 pct. reduktion i udledningen af CO2 inden 2030.

  Jeg talte også om ansvarlige investeringer på generalforsamlingen i 2019. Der har imidlertid været så stor bevågenhed om emnet det seneste år, at jeg igen vil kommentere vores arbejde på dette meget vigtige område. Sydinvest skrev i 2010 under på FN’s principper for ansvarlige investeringer. Vi har således de seneste 10 år beskæftiget os med ansvarlige investeringer.

  Vi har de seneste par år produktudviklet på området. I 2018 introducerede vi således afdelingen Sydinvest Morningstar Bæredygtig Indeks. I 2019 introducerede vi afdelingerne Verden Ligevægt & Value Etik, Virksomhedsobligationer HY Etik og Virksomhedsobligationer IG Etik. Det kommer jeg tilbage til om lidt.

  I alle Sydinvests afdelinger og andelsklasser inddrages ESG i arbejdet med løbende at investere formuerne. ESG er den engelske forkortelse af miljø, sociale forhold og ledelse. Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at selskaberne lever op til vores krav om ansvarlighed indenfor miljø, sociale forhold og ledelse.

  Hvis selskaberne ikke lever op til vores krav, forsøger vi sammen med en række andre investorer med hjælp fra Sustainalytics at påvirke selskaberne til at forbedre forholdene. Samarbejdet med Sustainalytics har ført til en del aktiviteter også i 2019. Vi har gennem engagement med sammenlagt 189 selskaber søgt at påvirke dem i en mere ansvarlig retning. Hos 84 selskaber har engagementet været i form af direkte besøg hos selskaberne. Det er som sagt ikke altid, at selskaberne lader sig påvirke. Det kan også ses af, at antallet af selskaber, som vi på forhånd har ekskluderet fra vores investeringsunivers, er steget til 68 selskaber.

  Vores obligationsafdelinger for statsobligationer indgår også i vores politik for ansvarlige investeringer. Det er HøjrenteLande afdelingerne og afdeling International. Her engagerer vi os dog ikke, idet vi vurderer det som en umulig opgave at påvirke regeringer, som ikke opfører sig ansvarligt. Her har vi i stedet sammen med Sydbank udviklet en screeningsmetode, som udelukker lande, som ikke lever op til vores krav. Der er i øjeblikket 18 lande, som er ekskluderet.

  I 2016 vedtog komiteen for god selskabsledelse nogle anbefalinger for aktivt ejerskab. Det indebærer bl.a., at vi som aktieejere forholder os til de forslag, der fremsættes på danske selskabers generalforsamlinger. Det gjorde vi på 40 danske selskaber i 2019. På de udenlandske selskaber stemte vi på 9 generalforsamlinger.

  Som nævnt oprettede vi i september 2019 tre afdelinger med betegnelsen Etik. Bag denne betegnelse ligger, at vi bortsorterer selskaber indenfor områderne tobak, alkohol, hasardspil, våben, voksenunderholdning og fossile brændstoffer. Hvis mere end 5 pct. af virksomhedens omsætning ligger indenfor et af disse områder, så sorterer vi virksomheden fra som ikke investeringsegnet. Men hvorfor så tillade 5 pct.? Det er en bagatelgrænse, som sikrer, at vi fortsat kan investere i eksempelvis dagligvarekæder, turisme osv. Virksomheder, der leverer udstyr og serviceydelser indenfor fossile brændstoffer udelukkes også. Her er grænsen sat til 50 pct. af omsætningen. Det skyldes, at denne form for ydelser og udstyr normalt kan benyttes til mange andre gavnlige formål.

  Vi valgte at introducere afdelingerne, fordi vi fra bl.a. kommuner og andre institutionelle investorer havde set en interesse i denne type etiske afdelinger. Vi syntes også, at private investorer skulle have muligheden for at tilvælge det etiske aspekt. Vi må dog konstatere, at interessen indtil videre har været skuffende. Sammenlagt er der kun investeret ca. 30 mio. kr. i de tre afdelinger. Måske er vi for tidligt ude med produktet? Interessen for området er måske ikke modnet endnu. Indtil videre ser vi tiden an, men såfremt interessen ikke stiger, vil en lukning af afdelingerne igen kunne blive konsekvensen.

  Modsat de etiske afdelinger har interessen for bæredygtige investeringer været ganske pæn. I 2018 introducerede vi afdeling Sydinvest Morningstar Bæredygtig Indeks. Den startede med en formue på ca. 50 mio. kr. men rundede før Corona krisen en halv milliard. Det er analyseselskabet Morningstar, der løbende udvælger de 100 selskaber på globalt plan, som vurderes til at være de mest bæredygtige. I udvælgelsen tages der dog hensyn til, at der skal være en passende fordeling på lande og sektorer. I forbindelse med lanceringen af denne afdeling besluttede bestyrelsen, at afdelingen skulle forvaltes som en passiv afdeling. Det betyder, at når Morningstar har udvalgt de 100 aktier, så er det dem, vi investerer i. Vi forholder os dermed passivt til, hvad Morningstar kommer frem til.

  Som sagt er alle afdelinger i Sydinvest ESG ansvarlige. Men man kan sige, at sorteringen af selskaberne bliver strammere, når man vælger en Etik afdeling. Sorteringen strammes så på yderligere punkter, når man så vælger afdeling Sydinvest Morningstar Bæredygtig Indeks.

  Som nævnt lancerede vi de tre nye Etik afdelinger i 2019. For 2020 har vi allerede et nyt aktieprodukt på tegnebrættet. Det er en aktieafdeling. Den bliver navngivet Verden Lav Volatilitet Indeks. Afdelingen sigter mod at investere i aktier, der har en mere kursstabil udvikling end markedet generelt. Vi har oplevet en pæn interesse fra de pengeinstitutter, der tilbyder Sydinvest til deres kunder. Det er især formålet med at sikre en mere stabil kursudvikling, der interesserer investorerne i denne urolige tid. Som det også vil fremgå af navnet, er det en indeks afdeling. Det betyder, at vi forvalter den som en såkaldt passiv afdeling. Vi investerer dermed kun i de aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Vi investerer endvidere således, at afdelingen afspejler kursudviklingen i benchmark så tæt som muligt. Omkostningsprocenten i afdelingen bliver lige som i Morningstar Bæredygtig Indeks kun 0,50 pct.

  Afdelingen indeholder også en nyskabelse. Skatten vil for afdelingen nemlig følge samme kalenderår, som afkastet er optjent i. Der bliver dermed afregnet skat fuldt ud hver år. Der bliver også en tættere sammenhæng mellem udbyttet og afkastet. Der udbetales nemlig hvert år et udbytte svarende til 70 pct. af det afkast, der er optjent de første 11 måneder af året. Er der negativ afkast, udbetales der ikke udbytte. Er der et negativt afkast, modregnes skattebesparelsen i den øvrige skattebetaling. Skatten dækker dermed noget af tabet i denne situation. Da afdelingen indeholder flere forskelle i forhold til Sydinvests andre afdelinger, vil vi anbefale, at man taler med sin rådgiver, før der investeres i den.

  https://www.sydinvest.dk/nyheder/forl%C3%B8b-af-ordin%C3%A6r-generalforsamling.aspx?Action=1&PID=32