Ny strategi: CEO Thomas Schulz i FLSmidth, der leverer til den miljøudskældte mine- og cementindustri, satser stort på bæredygtighed via digitalisering. En helt ny governancestruktur og ansættelsen af en ’Chief Digitalization Officer’ i direktionen skal bære visionen ”success through sustainable productivity” igennem. ”Bæredygtig udvikling er et afgørende vilkår i vores branche. Det er helt centralt for vores kunders evne til at opnå miljøtilladelser, finansiering og sikre license to operate,” siger Thomas Schulz i interview.

ØU: På hvilken måde er bæredygtighed blevet et mere markant konkurrencevilkår i jeres branche (som leverandør til cement og mineindustrien) i de senere år? TS:

”Bæredygtig udvikling er et afgørende vilkår i vores branche, og vores fokus på at levere produktivitet øger vores kunders konkurrenceevne såvel som vores egen. Det er helt centralt for vores kunders evne til at opnå miljøtilladelser, finansiering og generelt sikre license to operate overfor omverdenen.

 

Kort sagt taler vi om ansvaret for at bygge samfund og velfærd så bæredygtigt som muligt

 

Hvordan gør I det helt konkret?

”Bæredygtighed kræver en stærk livscyklustilgang i hele værdikæden i både mine- og cementindustrien. Ved at fokusere på vores leverandører og vores kunders livscyklus får vi identificeret selv de små initiativer, der samlet set leder til mere bæredygtige resultater. Vi skal levere optimering og omkostningsbesparelser til kunderne, fordi vores forretning kun vokser, hvis vi leverer udstyr, projekter og serviceydelser, som er mere bæredygtige og produktive end konkurrenternes. Derfor er bæredygtighed og produktivitet meget vigtige elementer i FLSmidths strategi.”

Hvordan oplever du efterspørgsel efter bæredygtige løsninger?

”Sikkerhed, energieffektivitet og reduktion i CO2-emissioner er i stigende grad efterspurgt. Det er ofte en del af kundernes kriterier for leverandørvalg, hvilket giver os en konkurrencemæssig fordel, fordi vi fokuserer på det, og derfor har de mest avancerede teknologiske og digitale løsninger.”

Jeres nye vision, ”We drive success through sustainable productivity enhancement,” har medført markant forbedret ESG-ranking hos flere ESG-ratingbureauer. Har I strategisk arbejdet på at påvirke udvalgte ESG-ratingbureauer?

”Både Ja og nej. På den ene side har vi arbejdet hårdt for strategisk at få den rigtige struktur og de rigtige målsætninger på plads. På den anden side er det ikke ESG-ratingerne, der har været motivation for forbedringerne. ESG-resultaterne afspejler vores øgede engagement i bæ-redygtighed, som et strategisk valg, der nu er forankret i bestyrelsen. Vi har et meget systematisk fokus, og vores medarbejdere har lagt et hårdt arbejde i at integrere miljø, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i at drive forretningen frem. Vi har implementeret en ny bæredygtighedspolitik, som gør vores engagement meget konkret. Det muliggør, at vi bedre kan identificere forbedringer og risici i værdikæden, og dermed skabe forbedringer, hvor det er muligt. Det gør også, at vi kan være mere gennemsigtige med vores resultater.”

 

Den eneste måde at være seriøs med bæredygtighed på som ledelse er at have fuld kontrol og indsigt

 

Hvilken feedback får I fra ratingbureauerne?

”Hvad angår ESG-spørgsmål oplever vi fra forskellige kreditvurderingsbureauer, at de vurderer, at vi har et yderst robust compliance-program, en god corporate governance struktur samt et højt niveau af fokus på sikkerhed. Det har givet os høje ratings. Vores interne revision og due diligence processer understøtter især vores engagement i ansvarlighed, herunder er fx et flertal i vores bestyrelse uafhængige, og rollerne mellem mig som administrerende direktør og vores bestyrelsesformand er helt adskilt. Det giver også høje ratings hos ESG-ratingbureauerne.”

I den nye strategi har I bl.a. styrket governance-strukturen ved bl.a. at rapportere kvartalsvis på bæredygtige parametre. Hvilket ledelses- og forretningsmæssige behov har det udfyldt?

”Bæredygtighed er kernen i vores forretningsmodel. Den eneste måde at være seriøs med bæredygtighed på som ledelse er at have fuld kontrol og indsigt, og dermed overblik til at kunne evaluere hele virksomheden og lave justeringer. Eksternt betyder det, at vi kan dokumentere vores engagement i bæredygtighed overfor alle interessenter, vise at vi mener det alvorligt og invitere ind til partnerskaber og dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre. I praksis betyder, at vi ved, hvad vi gør godt, og hvor der er plads til forbedringer. Vi kommunikerer meget gennemsigtigt til eksterne målgrupper og det øger også opmærksomheden internt, og dermed lysten og drivkraften til forandringerne.”

Der er kommet flere ESG-nøgletal i jeres rapportering. Forventer I at udvikle flere ESG-nøgletal, som investorer og andre kan benytte til at følge mere med i udviklingen?

”Vores mål er at sikre, at vores interessenter har alle de oplysninger, der er nødvendige for at træffe sagligt funderede beslutninger om deres interaktioner med virksomheden. I år offentliggjorde vi en ny bæredygtighedspolitik, der viser, hvordan vi identificerer, leder og rapporterer om bæredygtighed. Hvad angår eksterne oplysninger, bevæger vi os mod mere standardiserede rapporteringsrammer for bæredygtighed. Det betyder, at vores resultater vil være fuldt sammenlignelige med andre virksomheder, der bruger samme standarder. Lige nu har vi primært fokus på kvaliteten af indikatorerne, for at kvalificere de fremskridt vi gør og finde potentialet for forbedring.”

Jeres CO2-emissioner er stigende, og I oplyser, at I vil reducere. Men I har ikke oplyst om mål for SCOPE 3 emissioner (indirekte udledninger fra samarbejdspartnere) og CO2-intensitet. Hvorfor ikke?

”Generelt er gennemsigtigheden af miljørapportering indenfor koncernen steget betydeligt, og det påvirker resultatet. Når man ser på vores miljøpåvirkning i et livscyklusperspektiv, er det tydeligt, at miljøkonsekvenserne er klart størst ved brugen af vores produkter og tjenester, herefter i forsyningskæden og logistik. Derfor er vores fremadrettede fokus på at få mere indsigt i, hvordan det inddrages i rapporteringen, og hvordan vi kan skabe en sammenhængende rapportering af dette, der skaber værdi og forandring.”

Hvilke konkrete tiltag har I sat i søen for at kortlægge SCOPE 3 emissioner? ”Vi er i gang med at kigge på, hvordan SCOPE 3 emissioner kan rapporteres. Den øvelse er det første skridt i retningen af at dokumentere de forbedringer, vi allerede har gjort for at reducere konsekvenserne af vores produkter og services. I år har vi arbejdet på et rapporteringssystem, der omfatter CO2 fra logistik og stål, hvilket vil give os et større overblik over konsekvenserne af de aktiviteter i værdikæden, som er forårsaget af os. Slutmålet er naturligvis at reducere CO2-emissioner gennem vores forretningsaktiviteter – ingen tvivl om det.”

I beskriver, at især teknologiudvikling og digitalisering skal løfte jeres nye vision. Hvor meget investerer I konkret i den udvikling?

”I år har vi satset stort på at etablere virksomheden som førende i vores industri indenfor digitalisering. Med ansættelse af en ’Chief Digitalization Officer’, der sidder i koncernledelsen og etableringen af en selvstændig organisation, integrerer vi digitalisering på tværs af virksomhedens interne drift, i vores portefølje og vores fremtidige tilbud til markedet. Med hensyn til sammenhængen mellem digitalisering og bæredygtighed er kundernes indkøbsvaner i stigende grad baseret på de samlede ’cost of ownership’ i produktets livscyklus.”

Hvordan kommer det kunderne til gode?

“Gennem vores digitale overvågnings- og kontrolsystemer har kunderne mulighed for at forudsige vedligeholdelsen af udstyr. Det reducerer sikkerhedsrisici, da interaktioner mellem mennesker og maskiner er begrænsede. Overvågning og dataanalyse skaber en unik kombination, der forbedrer produktiviteten betydeligt, samtidig med at ressourceforbruget optimeres. Det fører direkte til bedre effektivitet ved at reducere energiforbruget og dermed CO2-missionerne.”

Kan du oplyse hvor meget I konkret investerer i digitalisering?

”Sidste år brugte vi 212 mio. kr. på udviklingen. Hurtig kommercialisering af nye produkter og services er højt prioriteret, og vi arbejder også på mere transformationsmæssige innovationer, som kan påvirke bæredygtighed, såsom Rapid Oxidative Leaching og Dry Stack Tailings – begge tecknologier, der har vundet priser og anerkendelse i mining-industrien er game-changere i hele branchen og det er en klar ambition at være førende på teknologi.”

I beskriver, i forhold til sagen om et miljøproblem på en kobbermine i Armenien, en form for aktivistisk ledelsesstil. Hvilke ledelsesetiske politikker danner rammen for sådanne beslutninger?

“Der er ingen tvivl om, at de industrier vi leverer til, har en betydelig miljømæssig, social og også økonomisk påvirkning på samfundet. Vi arbejder sammen med kunder i udvindingsindustrien, og vi har en position gennem vores partnerskaber med dem, som kan give dem mulighed for at forbedre sig over tid. At være produktivitetsfokuseret betyder at reducere mængden af ressourcer, der kræves for at producere mineraler og cement, der i vidt omfang er grundlaget for vores samfund – gamle såvel som nye, og i meget stor udstrækning er der ingen alternativer. Kort sagt taler vi om ansvaret for at bygge samfund og velfærd så bæredygtigt som muligt.”

Det lyder som et meget stort ansvar du pålægger dig selv?

”Det er en seriøs opgave at gennemføre, da det er noget sværere i vores branche, end det er i andre brancher, hvor risikoen er lavere, og så tager det tid. Men vores erfaring, værdier og processer gør os ofte til den valgte partner, og det er noget, vi er meget stolte af. Vores dedikerede indsats for at forbedre bæredygtigheden i branchen, uanset hvilken situation vi taler om, er vores bidrag til at reducere risici og minimere impacten og det differentierer os fra vores konkurrenter.”