CEO Henrik Poulsens transformation af Ørsted fra sort til grøn energikoncern betyder, at selskabets reduktion i CO2-emissioner nærmer sig fuldendt. Investorer får i den første danske ESG Performance Rapport nye samfundsansvarlige nøgletal, som giver Ørsted mulighed for at snige sig ind i CSR-verdenseliten. Ny rapportering baseret på dugfriske guidelines fra Nasdaq.

Ørsteds symbolske navneændring signalerer ikke bare et nyt fokus, men også begyndelsen til afslutningen på selskabets grønne transformation, hvor bekæmpelse af klimaforandringerne er selve formålet. En position, mange andre ”purpose-søgende” virksomheder vil misunde. Profilskiftet er senest fulgt op af en betydeligt mere kvalitativ rapportering på de bløde ESG-performance data. Ørsted rapporterer på både energiselskabets ansvarlige fortælling i ” sustainability rapporten ” samt på helt konkrete ESG nøgletal, der offentliggøres i den eneste sammenhængende danske ” ESG performance rapport ”.

En anmeldelse viser, at rapporten leverer stærkt på formelle krav. ESG rapporteringen er forankret i finansafdelingen, hvilke skaber troværdiged, og ambitionen er da også at levere samme kvalitet i data som i det finansielle regnskab.

Set med især vores investorers øjne er det desuden særligt interessant, hvordan de enkelte virksomheder formår at forene den grønne omstilling med en god finansiel udvikling og gode resultater.

”Udgivelsen af ESG rapporterings-guidelinen fra Nasdaq Nordic har helt konkret inspireret os til at tage skridtet fuldt ud og udvikle vores ESG Performance-rapport. Vi kender ikke umiddelbart til andre tilsvarende rapporter, som fokuserer så meget på at skrælle ESG-rapporteringen helt ned til de rå data, regnskabspraksis og oplysninger om scoping og konsolidering,” siger Ørsteds Head of Sustainablity Accounting Niels Strange Peulicke-Andersen til Økonomisk Ugebrev.

”Som energivirksomhed er spørgsmålet om grøn energi og drivhusgasser helt centrale emner, herunder andelen af grøn energiproduktion og CO2-intensitet. Herudover er sikkerhed for medarbejdere også traditionelt set et konkurrenceparameter i energiindustrien, og det måler vi med indikatorer som blandt andet arbejdsulykker. Governance-området er naturligvis også vigtigt, da governance i bund og grund handler om, hvor godt forankret ESG er i organisationen og i virksomhedens ledelse helt op tilbestyrelsen – og om der er stærke processer til at håndtere risici og muligheder indenfor ESG-området,” uddyber Niels Strange Peulicke-Andersen.

På konkrete governancerelaterede oplysninger kan man bl.a. læse, at CEO Henrik Poulsens løn svarer til 22 gennemsnitslønninger i selskabet. Tallet steg fra 19 i 2016, men er i international sammenhæng stadig meget lavt. Ørsted har færre uafhængige bestyrelsesmedlemmer og betaler 16 procent mindre i selskabsskat i 2017 end i 2016. “Vi mener, at vi i år har gjort data mere transparent og let tilgængelig. Vi har også tilføjet nogle relevante nye indikatorer, og vores resultater viser stor fremgang i den grønne omstilling.”

Ørsted øger grøn energiproduktion 

Ørsted øger sin grønne energiproduktion til 64 procent mod 50 procent året før. Energiproduktion fra kul, der er under afvikling, udgjorde i 2017 19 procent. Samlede CO2-emissioner falder af samme årsager med 26 procent – til 3949 tusinde tons. Ørsted rapporterer desuden på såkaldte ”Avoided CO2 emissions”, som viser CO2-udslip hvis selskabets grønne strøm var blevet produceret med fossile brændstoffer fremfor fra vind.

Ørsted har dermed siden 2006 sparet vores moderjord for at optage 22,8 millioner ton CO2 emissioner. Danmark udledte samlet set 30 millioner ton CO2 i 2006 fra energiforsyning. Et tal der i 2016 er faldet til 13 millioner ton.

Ambitionen i Ørsted for fremtiden er at koble endnu flere ESG indikatorer tættere til finansielle mål. ”Set med især vores investorers øjne er det desuden særligt interessant, hvordan de enkelte virksomheder formår at forene den grønne omstilling med en god finansiel udvikling og gode resultater. Vi har de seneste år rapporteret på ganske mange af vores ESG-data i vores finansielle kvartalsrapporter, og de følges også internt i de samme ledelsesrapporter. Vi ser frem til en tættere kobling mellem ESG-data og mere traditionelle finansielle data i de kommende år, eksempelvis i integrerede KPI’er såsom CO2-udledning/ EBITDA,” siger Niels Strange Peulicke-Andersen.

Effektivisering af kvotesystemet har finansiel betydning

CO2-emissioner spiller i en bæredygtig optik en helt afgørende rolle på energimarkedet – og i erhvervslivet i det hele taget. Dels fastholder verdens politikere, dog uden om USA, målene om CO2-reduktioner i Paris-aftalen, hvorfor det må forventes at yderligere reguleringer og krav vil blive implementeret.

Dels har det konkrete økonomiske konsekvenser gennem fx CO2-kvotesystemet og afgifter at udlede drivhusgasser, og dels kan det påvirke kreditratingen i hvilket omfang den grønne transformation skrider frem. Ikke mindst efter at 2017 blev året hvor elektricitet fra vind – onshore såvel som offshore – nu reelt er billigere end elektricitet fra både sol, gas, kul og atomkraft.

”Med vores vision om en verden udelukkende på grøn energi advokerer vi for, at der skal sættes en reel og fair pris på CO2-kvoterne, som iberegner de negative miljø-konsekvenser, som udledningen har. Med vores forretningsmodels fokus på vedvarende energi kan CO2-afgifter have en vis indvirkning på os, fordi prisen på CO2-kvoter har betydning for prisen på sort energi.”

Videre siger Niels Strange Peulicke-Andersen: ”Kreditværdighed er grundlæggende et spørgsmål om at køre en god forretning, som de finansielle rating-bureauer har tiltro til. Her kan prisen på CO2 være vigtig, men det er også værd at bide mærke i, at den grønne energiindustri stadig modnes. Vi har sammen med industrien indtil videre nedbragt prisen på havvind med 60 procent, så ny opført havvindkapacitet i dag er billigere end ny fossil energikapacitet på almindelige markedsvilkår.”

Ratingbureauer ses løfte Ørsteds ESG Ratings

Hos ESG rating bureauet Sustainalytics er Ørsted i seneste aktuelle rating placeret som ”Average Performer” med en placering i 77 percentilen. Hos CSRHUB, der trækker data fra andre væsentlige ESG ratingbureauer, er Ørsted placeret på omtrent samme niveau i 71 percentilen. Ørsted mangler med andre ord lidt endnu for at blive placeret helt i top – fx blandt de bedste 10 procent i verden til at skabe bæredygtig værdi til investorerne. Men det må forventes, at Ørsted trækker højere ratinger i de kommende opdateringer, der vil inddrage årets rapporteringer og resultater.

Sustainalytics og CSRHUB er ikke helt enige om, hvor ESG potentialet for Ørsted er størst. Sustainalytics’ rating viser, at ’Environment’ kategorien kan forbedres relativt mere end ’Social’ og ’Governance.’ Hos CSRHUB er potentialet størst i ’Community’ kategorien, der afspejler selskabets filantropi og samfundsansvarlige engagement på de markeder de arbejder i.