Langt hovedparten af de danske pensionskasser og andre institutionelle investorer er åbne over for at investere danskernes pensionsopsparing i tobaksvirksomheder, og den liberale holdning til tobak er langt mere udpræget herhjemme end i de øvrige nordiske lande, og især i forhold til amerikanske pensionskasser.

For den kommende IPO i Scandinavian Tobacco Group kan danske storinvestorer altså komme til at løfte en stor andel af de 3-4 mia. kr., som der antageligt skal sælges aktier for. Som danske konsortiebanker i emissionen deltager Nordea og Carnegie, som også selv har betydelig placeringskraft i egne investeringsforeninger, pensionspuljer og anden asset management.

Herhjemme boykotter blandt andet Lægernes Pensionskasse og PKA investeringer i tobak, mens stort set alle andre pensionskasser, herunder ATP og Lønmodtagerns Dyrtidsfond, er åbne for tobaksinvesteringer. DR udarbejdede for nylig en opgørelse , der viser, at danske pensionskasser aktuelt har investeret 4,2 mia. kr. i tobaksvirksomheder, med Danica Pension, PensionDanmark og Unipension som største enkeltinvestorer.

Fra Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om ansvarlige investeringer, siger direktør Erik Alhøj om sammenhængen mellem ansvarlige investeringer og investering i tobak: ”Der er ikke noget entydigt svar på, om ansvarlige eller etiske investorer kan investere i tobaksvirksomheder eller ej. Det kommer helt an på den tilgang, den enkelte pensionskasse, bank eller investeringsforening har valgt.” Videre siger han, at der herhjemme er sket en bevægelse de seneste år: ”De oprindelige etiske investeringer bestod i at boykotte virksomheder, der producerer og sælger netop tobak, alkohol, våben m.v. Den tilgang er fortsat meget udbredt i USA og de øvrige nordiske lande, men ikke i særlig udstrækning blandt danske institutionelle investorer.

Den mest udbredte form for ansvarlige investeringer i Danmark er aktivt ejerskab eller engagement over for virksomheder, som overtræder internationale konventioner og normer om f.eks. korruption, arbejdstagerrettigheder og miljø. Heri ligger ikke nogen form for restriktioner på investeringer i tobaksvirksomheder. ” ”En tredje vej til ansvarlige investeringer består i at integrere de miljømæssige, sociale og corporate governance-risici, som er mest relevante for den enkelte virksomhed i finansielle analyser, og overvejelser forud for en aktieinvestering. Her er det helt afgørende, hvordan den enkelte investor vurderer, at hans egne og virksomhedens interessenter reagerer på tobakken,” siger Erik Alhøj. I forhold til at investere i tobak vil der nok være forskel på, om man repræsenterer læger og sundhedspersonale eller piloter, vurderer Erik Alhøj.

Lægernes Pensionskasse skriver eksempelvis i et notat om socialt ansvarlige investeringer , at ”Generalforsamlingen var af den opfattelse, at læger som gruppe har de samme rettigheder til at opnå et pensionsafkast af deres opsparing som alle andre i det danske samfund. (…) Ovenstående forhold betyder, at der ikke investeres i selskaber, der har tobaksproduktion som hovedaktivitet eller hovedindtægtskilde. Dette er fra 2016 udvidet til også at omfatte e-cigaretter, som ifølge Lægeforeningen bør ligestilles med almindelig tobak.” Pensionskassen forholder sig dermed ikke til, at fravalg af tobaksaktiver som investeringsklasse begrænser investeringsmulighederne og dermed kan gå ud over det langsigtede aktieafkast. Også PKA, som blandt andet har jordmødre og sygeplejersker blandt sine medlemmer, har fravalgt investering i tobaksvirksomheder: ”En meget stor del af vores medlemmer arbejder i sundhedssektoren. Vores medlemmer oplever derfor på egen hånd den lange række af dødelige følgesygdomme, som tobak forårsager. I PKA har vi derfor besluttet ikke at investere i tobaksselskaber, idet vores medlemmer synes, at investeringer i tobak ikke er foreneligt med at investere ansvarligt,” siger investeringsdirektør Michael Nellemann Petersen.

Flere internationale storinvestorer har også tobaksfirmaer på deres eksklusionsliste, eksempelvis den store norske oliefond i Norges Bank, hvis eksklusionsliste kan ses her . Forbuddet mod at investere i tobaksindustrien er godkendt af det norske storting.

Erik Alhøj siger, at institutionelle investorer ofte også vil vurdere, hvordan den generelle offentlighed og lovgiverne må forventes om ti år at se på det de facto sundhedsskadelige produkt, de helbredsmæssige konsekvenser samt de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med det, eksempelvis til sygehusvæsenet.

MWL

Læs resten af artiklen om de danske pensionskassers holdninger til tobaksinvesteringer i fredagens udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse.