96% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har nu et set-up for ansvarlige investeringer mod 88% i 2015. Aktivt ejerskab eller engagement er et væsentligt element for to tredjedele af investorerne. Det viser en ny undersøgelse fra Dansif, sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark.

Rapporten ”The Current State of Responsible Investment in Denmark” er den mest autoritative kortlægning af, hvordan og i hvor stor udstrækning danske pensionskasser, banker, investeringsforeninger og erhvervsfonde inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG faktorer) i investeringsbeslutningerne. Det er vanskeligt at finde andre lande med en udbredelse, der kan måle sig med den, der beskrives. Men der er også stor forskel på, hvor grundigt de enkelte danske investorer går til værks. Enkelte investorer begrænser sig fortsat til en kortfattet formel politik, en hensigtserklæring om at inddrage ESG, når det er relevant, eller en aftale med kapitalforvalterne, om at det er noget, de tager sig af. Men ifølge den nye undersøgelse har langt de fleste optrappet beredskabet markant på en række områder. Mere end ni ud af ti af de responderende investorer har således involveret topledelsen og bestyrelsen i ESG strategien. Og selv om en stor del af de operationelle funktioner varetages af kapitalforvaltere og andre eksterne rådgivningsselskaber har mere end 80 procent af investorerne nu mindst én ansat, som bruger mere end halvdelen sin tid på ESG, mens knap 40% har flere ansatte på området.

Men særligt bemærkelsesværdigt er det, at andelen af investorer med en klar proces til at håndtere statsobligationer på linje med aktier og virksomhedsobligationer er steget markant fra 48% i 2014 til nu 67%

Knap 80% inddrager ESG faktorer, når de skal vælge kapitalforvaltere til forvaltning af deres børsnoterede aktieinvesteringer. En tilsvarende tendens ses for andre aktivklasser som fast ejendom, infrastruktur og statsobligationer. Men særligt bemærkelsesværdigt er det, at andelen af investorer med en klar proces til at håndtere statsobligationer på linje med aktier og virksomhedsobligationer er steget markant fra 48% i 2014 til nu 67%.

OECD og SDG på vej

Ifølge undersøgelsen fra Dansif adskiller danske investorer sig fortsat fra investorer i andre lande ved at fokusere på de såkaldte normscreenings af investeringsporteføljerne for overtrædelser af internationale konventioner og normer, typisk kombineret med aktivt ejerskab. 86% af investorerne bruger her de ti UN Global Compact Principper som udgangspunkt.

Flere er også begyndt at anvende de såkaldte ”OECD Guidelines for Responsible Business Conduct for Institutional Investors”. Kun syv procent har dog taget nye initiativer sidende blev offentliggjort i marts i år, mens 37% siger, at de har inddraget anbefalingerne igennem længere tid.

18% af de største danske institutionelle investorer er også begyndt at integrere FN’s 17 Verdensmål (SDG’s) i deres investeringer. De fleste er dog i de forberedende faser, for at finde de bedste strategier og for at måle den sociale og miljømæssige ”impact ”af deres investeringer parallelt med det finansielle afkast.

Investorerne er kommet betydeligt længere, når det drejer sig om verdensmålene omkring klimaændringer og bæredygtig energi. 41%måler nu deres ”carbon-footprint”, en markant stigning fra 13% i den foregående Dansif undersøgelse fra 2015, og mere end i andre lande. 44% af de danske investorer driver engagement specifikt på klimaforandringer sammenlignet med 25% for to år tilbage.

Stigende integration og aktivt ejerskab

Tidligere har danske investorer været noget bagefter, når det gælder integrationen af ESG i de konventionelle investeringsanalyser og strategier. Men det er ved at ændre sig og kommer til udtryk ved, at 65% af de danske investorer nu oplyser, at ”Integration” er en del af deres set-up mod 44% i 2015. Integration kombineres ofte med aktivt ejerskab, enten udført som proxy voting på virksomhedernes generalforsamling eller som løbende engagement dialog mellem disse.

74% af de responderende investorer anvender eksterne rådgivere til udførelsen af engagement, men der er en tendens til, at det aktive ejerskab også bliver varetaget af interne medarbejdere og investor netværk. Der er dog betydelig forskel på omfanget af det aktive ejerskab. Således er det typiske antal sager, som håndteres af interne medarbejdere og investor netværk under ti, mens det er mere end 100, når det varetages gennem eksterne rådgivere.

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.