Mange danske institutionelle investorer screener investeringsporteføljen for aktiernes samlede klimaaftryk. Resultaterne bliver dog sjældent omsat til konkrete ændringer i investeringsstrategien. Heller ikke selvom kapitalforvaltere står klar med forvaltning baseret på aktiv ESG-screening, der er langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande. Industriens Pension har taget de første spæde skridt.

Industriens Pension i Danmark har taget det første skridt mod en mere aktiv ESG strategi. Men pensionskassen holder fortsat fast i, at det aktive ejerskab er den bærende pille i pensionsselskabets politik for ansvarlige investeringer. ”Vi overvejer løbende, om det er muligt at øge afkastet ved at gå efter en endnu mere aktiv ESG-strategi med investeringer i fonde baseret på positive ESG-screeninger. Men det er ikke noget vi aktuelt har planer om. Vi har ikke søgt at finde evidens for, at det hænger sådan sammen, men kan blot konstatere at vores porteføljesammensætning performer 20 procent bedre på klimaaftryk og én procent bedre på afkast end MSCI World indekset,” siger Peter Lindegaard, chef for noterede investeringer i Industriens Pension til Økonomisk Ugebrev.

Industriens Pension har fået identificeret aktieporteføljens klimaaftryk i forhold til CO2-emissioner, energi – og vandforbrug samt affaldsmængder. Porteføljen præsterer altså samlet set bedre end benchmark, men skal ikke umiddelbart benyttes til at udstede mere fokuserede ESG investeringsmandater.

Peter Lindegaard vurderer, at det ikke er uden problemer at udstede egentlige ESG investeringsmandater.

”Problemet med egentlige ESG mandater er, at der kan være risiko for, at de spiller sig selv ud. Den positive effekt på afkastet kan i nogle tilfælde forsvinde med tiden, fordi investorerne kommer til at betale en præmie, selvom den samfundsmæssige gevinst kan være nok så positiv.”

Peter Lindegaard fastslår videre, at ”det kræves i dag, at investorer inddrager ESG-indikatorer i investeringsstrategien. Hvordan det sker, kan der så være forskellige tilgange til. Vi konstaterer, at det giver mening for vores medlemmer, og det giver mening i forhold til afkastet.”

Økonomisk Ugebrev har rundspurgt til en række større institutionelle investorer om de vil benytte ESG-screeninger mere aktivt til at vælge eller fravælge aktiver. Den generelle holdning er, at datagrundlaget stadig vurderes som tvivlsomt, og det er meget svært at tolke resultaterne, især når det vedrører CO2-emisssioner.

”Én pensionskasse offentliggør tier 1 (også kaldet scope 1, Red.), altså porteføljens direkte udledninger, mens andre kan offentliggøre tier 2 (også kaldet scope 2, Red), der både er selskabernes direkte og indirekte udledninger. Det er lidt at sammenligne pærer og bananer. Derfor kigger vi mere strategisk på det,” oplyser Pelle Pedersen, Head of Responsible Investment i PKA.

Andre investorer oplyser til Økonomisk Ugebrev, at de i takt med at metoderne forbedres vil se flere, der både offentliggør resultaterne og inddrager ESG-screeninger mere aktivt og direkte i investeringsbeslutningerne.

Kapitalforvaltere klar med aktiv ESG-screening

En række udenlandske investorer og kapitalforvaltere er i fuld gang med at justere aktieporteføljer i forhold til ESG-investeringsstrategier, der proaktivt screener investeringsporteføljen for klimaaftryk efter ambitioner og målsætninger som fx honorerer Paris-aftalen om at begrænse CO2-emissioner.

Lever et selskab ikke op til investorernes fastsatte ESG-mål afvikles investeringen, uanset om selskabet ellers er sundt, solidt og lever op til internationale standarder for CSR. Så målrettet agerer mange danske investorer ikke endnu, selvom flere tilkendegiver overfor Økonomisk Ugebrev, at de benytter ESG-data til at skabe sig overblik over aktivernes samlede ESG-aftryk.

En af de førende inden for integrering af ESG i investeringsporteføljer er LGT Capital Partners fra Schweiz, som i Norden forvalter USD 5 mia. for 46 nordiske investorer. Motoren i deres ESG udvælgelsesproces er analyseværktøjet ”ESG Cockpit,” der trækker på en række veletablerede ESG-informationsudbydere. LGT har defineret omkring 50 KPI’er for hver virksomhed på tværs af klima, socialeog governance forhold.