Regeringen opfordrer i ny vejledning alle danske institutionelle investorer til at udøve aktivt og ansvarligt ejerskab og tage systematisk hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø mv., når de investerer. Vejledningen er ikke juridisk bindende, men ventes at danne grundlag for fremtidig praksis, skriver direktør Erik Alhøj for Engagement International.

Erhvervs- og Vækstministeriets ”Vejledning om Ansvarlige Investeringer”, som ventes offentliggjort i løbet af få uger, lægger sig tæt op af ”OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder” og især det tilknyttede ”Responsible Business Conduct for Institutional Investors”.

Hermed bliver det fremover det vigtigste referencepunkt på området for danske pensionskasser, kommuner, banker og investeringsforeninger mv. Vejledningen gør dog også opmærksom på, at en efterlevelse af OECD’s retningslinjer sikrer overensstemmelse med UN Guiding Principles on Business and Human Rights og UN Global Compact og det kan derudover bidrage til FN’s 17 Verdensmål.

Vejledning er ikke juridisk bindende

Hverken den nye vejledning eller OECD’s retningslinjer er juridisk bindende for investorerne. Men helt konkret opfordres deres øverste ledelse til en særlig proces, hvor de først etablerer en politik for ansvarlige investeringer, som fastlægger ambitionsniveauet og et internt set-up, som sikrer at politikkerne er forankrede i den daglige drift. Herefter anbefales det, at investoren gennemfører en ”due diligence proces” til at ”identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og potentielle negative indvirkninger på samfundet, herunder f.eks. menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø mv.”

Da det kan være vanskeligt at identificere alle potentielle risici i en portefølje på op til flere tusinde virksomheder, projekter og lande, opfordres der til at anvende en risikobaseret tilgang, hvor indsatsen prioriteres og målrettes efter, hvor risikoen for negative indvirkninger er størst, og hvor investoren eventuelt har særlige prioriteter. Det er altså ifølge vejledningen i orden indledningsvist at afgrænse indsatsen, for senere systematisk at udvide til andre relevante områder.

Hvis en screening af investeringerne påviser forbindelse til en virksomhed, der har forårsaget en negativ indvirkning på samfundet, forventes det, at investoren bruger sit ejerskab til at påvirke den pågældende.

Dialog med selskabet er ofte den bedste løsning, da dette kan medføre den fornødne adfærdsændring

Vejledningen henviser til, at OECD og FN’s retningslinjer foreskriver, at investoren som udgangspunkt først skal forsøge at gøre sin indflydelse gældende for at stoppe og afhjælpe eventuelle negative indvirkninger, som investoren er forbundet til. Frasalg og eksklusion anses i de fleste tilfælde som den sidste udvej eller reserveret til de alvorligste indvirkninger. Dialog med selskabet er ofte den bedste løsning, da dette kan medføre den fornødne adfærdsændring, som det hedder.

Eksklusion er en mulighed

Men hvor en aktiv ejerskabsindsats har vist sig ikke at skabe de fornødne resultater – eller hvor den negative indvirkning er betydelig, og investoren vurderer, at en aktiv ejerskabsindsats ikke vil bære frugt indenfor en acceptabel tidshorisont – er det muligt at ekskludere, fremgår det af vejledningen.

Endelig skal investoren kommunikere og rapportere om de konkrete indsatser, udfordringer, prioriteringer og resultater. En årlig rapportering i tråd med Lov om Finansiel Virksomhed samt anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komiteen for God Selskabsledelse anses som tilstrækkeligt. Passende åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab kan styrke dialogen med interessenterne. Investorerne opfordres dog til at ramme en passende balance mellem åbenhed og fortrolighed. I visse situationer af en dialog kan fortrolighed mellem investor og selskab være afgørende for at opnå ændret adfærd, hedder det i det udkast til vejledningen, som netop har været til høring.

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.