Eksperter ud i samfundsansvar byder erhvervsminister Brian Mikkelsens nye initiativ velkommen. Det handler om opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledninger om samfundsansvar, som retter sig mod især SMV virksomheder men også professionelle investorer. Formålet er forenkling og fordanskning, så flere kan være med. Behovet vurderes at være stort. Men flere advarer om faren for at skabe mere vildledning end vejledningen.

Risikoen for mere vildledning gælder især for underskoven af SMV’er, som i forvejen har svært ved at leve op til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder, der opfattes som besværlige og ressourcekrævende.

CEO og stifter af konsulenthuset GLOBAL CSR Sune Skadegaard Thorsen ser stor risiko for, at vejledningerne vil blive udformet mere som vildledning end egentlig hjælp til SMV’erne: ”Da der stadig er meget begrænset praktisk erfaring offentliggjort til at vejlede udvalget, kan vi risikere at vejledningen bliver til vildledning. Føler udvalget sig for eksempel bundet af 2014 drejebogen for CSR ? Her er både beskrivelserne af retningslinjerne, vejledningen og virksomhedseksemplerne ikke tilstrækkelige eller funderet i minimumstandarden. (Altså OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, Red)”

SMV virksomhederne har svært ved at implementere professionel CSR, fordi de internationale retningslinjer bliver anset som besværlige, uoverskuelige og ressourcekrævende at implementere

Sune Skadegaard Thorsen peger på endnu en udfordring for den nedsatte arbejdsgruppe. ”Flere medlemmer i arbejdsgruppen arbejder til hverdag i virksomheder eller organisationer, der endnu ikke i praksis implementerer standarden, som den er beskrevet. Så det bliver spændende at følge arbejdet. Udfordringen for arbejdsgruppen og det sekretariat, der skal skrive vejledningen, kan blive nogle af de traditionelle spørgsmål: Er FN’s retningslinjer – den globale minimumstandard – for besværlig for SMV’er? Vi har oplevet flere CSR rådgivere påstå dette. Relateret hertil er spørgsmålet om, hvordan vejledningen sikrer, at virksomhederne analyserer negative indvirkninger på det minimum af rettigheder, der er oplistet i FN’s retningslinjers fundamentale princip 12,” siger Sune Skadegaard Thorsen.

Han refererer også til, at det i flere år været velkendt, at SMV virksomhederne har svært ved at implementere professionel CSR, fordi de internationale retningslinjer bliver anset som besværlige, uoverskuelige og ressourcekrævende at implementere. Arbejdsgruppens forslag skal tage afsæt i FN’s og OECD’s indsats på området. Ministeren ønsker en kortfattet opdateret vejledning (2-4 sider) gældende for SMV’er.

Kenneth Hald Jensen, Co-founder af CSR netværket GreenNetwork, anerkender behovet for vejledning. Han mener ikke, at det er retningslinjerne, der er udfordringen. ”Langt de fleste SMV’er reagerer på, hvad kunderne kræver og sjældent direkte efter retningslinjer. Det er derfor uklart, hvad regeringens baggrund er for at vurdere behovet for en forenkling af internationale retningslinjer. Jeg er ikke sikker på, at flere SMV’er vil engagere sig i CSR, hvis blot de bliver præsenteret for en kort dansk vejledning,” siger Kenneth Hald Jensen til Økonomisk Ugebrev Ledelse.

Det bliver for den nedsatte arbejdsgruppe en udfordring at få formuleret nye korte, relevante og præcise vejledninger, der både tilgodeser SMV’ernes manglende opmærksomhed på og muligheder for at arbejde med professionelt samfundsansvar, samtidig med at holde fast i de minimumsstandarder som de internationale retningslinjer dikterer. ”Det er et behov, der har været identificeret lige siden vi fik FN’s/OECD’s retningslinjer i 2011. CSR er ikke længere frivilligt. FN’s retningslinjer er en global minimumstandard, som alle virksomheder skal leve op til. Der er et stort behov for at få vejledning heri,” siger Sune Skadegaard Thorsen. NGO’er har presset på
Fra NGO-verdenen tager man gerne noget af æren for, at erhvervsministeren nu ønsker at opdatere vejledningerne. ”Initiativet kommer ikke mindst efter pres fra danske NGO’er , og så er der en ny sherif i Erhvervsministeriet, der gerne vil have virksomheders samfundsansvar højere op på dagsordenen igen,” siger Senior Policy & Advocacy Advisor Troels Børrild fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Han sidder med i arbejdsgruppen og er samtidig medlem af ”92-gruppen”, der er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.

Mere kritisk vurderer han desuden, at mange institutionelle investorer, som også nævnes i arbejdsgruppens kommissorium, ikke lever op til ansvaret. ”Vi ved, at danske investorer ikke har tjek på deres ansvar.” Han henviser bl.a. til MS analyse af 15 pensionsselskaber.

Joachim Kattrup

Læs hele udgivelsen her