Topcheferne blandt C25-selskaberne havde i årets aktionærbreve mere at fortælle om allerede opnåede resultater end de vækstmuligheder, de ser fremadrettet. Det viser en sproganalyse af topchefernes 2017 ”Letter from CEO” baseret på business intelligence redskaber. Topchef-kommunikationen til omverden afspejler dermed over en bred kam, at afkastet stiger og omsætningen falder.

Firkantet formuleret viser dette års sprog-analyse af C25 chefernes kommunikation, at topcheferne i Danmarks største børsnoterede virksomheder mest bygger optimistiske budskaber på fortidens bedrifter. Det sker i lyset af, at det generelt i 2017 lykkedes for mange at løfte afkastet fra den investerede kapital (ROIC). Men (over) optimismen i kommunikationen fra topcheferne er altså aftagende, efter at have været markant stigende i 2016, viser analysen.

Den generelt faldende omsætning i 2017 blandt C25-selskaberne som Økonomisk Ugebrev Finans i analysen, ” CEO Performance 2017 ” tidligere på året kunne konstatere, bekræftes altså i aktionærbrevene. Topcheferne udtrykker sig nu – bevidst eller ubevidst – mindre (over) optimistisk i år end i 2016, hvor tendensen i forhold til året før (2015) var en kraftigt stigende (over) optimistisk sprogtone.

 

Den parallelle nedadgående tendens for sproglige optimisme-ytringer i de tilhørende aktionærbreve til regnskaberne kan være et udtryk for, at topcheferne i år har haft sværere ved at finde argumenterne for fremtidig vækst

 

Økonomisk Ugebrev har i de seneste tre år med udgangspunkt i de største børsnoterede virksomheders ‘Letter from CEO’ analyseret sprogtonen blandt landets fremmeste topchefer. Analysen viser, hvorvidt aktionærbrevene overdriver eller underdriver på fem sprogvariabler; ‘optimisme’, ‘aktivitet’, ‘fælles værdier’, ‘selvsikkerhed’ og ‘realisme.’ Analysen kan dermed give et praj om topchefens tilstand vurderet på sprogets sammensætning, semantik og valg af begreber og ord.

Topcheferne er desuden i sproglig forstand blevet mere realistiske. Sprogvariablen ‘realisme’ (realism) fortsætter, som i de to forgangne år, med at stige. Variablen ‘realisme’ afspejler sprog, som benytter henvisninger til konkrete, umiddelbare, genkendelige forhold, der påvirker folks hverdag.

Selvom både optimismen og realismen, sprogligt vurderet, stadigvæk overdrives, dvs. bryder normalintervallet for formuleringer i finansielle rapporter, kunne den faldende (over) optimisme og den stadig stigende (over) realisme, forsigtigt tolkes i retning af, at topcheferne ser sig nødsaget til at fortælle mere om bagudskuende opnåede resultater end de muligheder, som de ser i fremtiden. Karikeret sagt er der mere at fortælle om fortiden end om fremtiden.

Sprogvariablen ’optimisme’ udtrykker sprog med reference til positive sammenhænge til enten personer, grupper, koncepter eller begivenheder. De sammenhænge er der færre af i 2017 end i 2016. En tidligere analyse, ” CEO Performance 2017: Afkast i top, men ingen vækst ” af C25-regnskaberne for 2017 viste, at flere selskaber rapporterer om svagere omsætning.

Den parallelle nedadgående tendens for sproglige optimisme-ytringer i de tilhørende aktionærbreve kan være et udtryk for, at topcheferne i år har haft sværere ved at finde argumenterne for fremtidig vækst, og derfor – bevidst eller ubevidst – kommunikerer mere om konkrete begivenheder og hændelse end om koncepter og forklarende sammenhænge.

Observationen støttes i analysen af scoren i sprogvariablen ’fremdrift’ (Activity), der indikerer sprog, som er mindre trægt, i bevægelse og forandring med fokus på gennemførelsen af ideer. Brug af ’fremdrifts’ sprogvariablen i aktionærbrevene viser for 2017 en nedadgående tendens og bekræfter dermed den lidt vagere (over) optimisme, som generelt præger aktionærbrevene.

Sproganalysen viser desuden, at Topchefernes ’selvsikkerhed’ (Certainty) er intakt og endda i svag stigning, dog indenfor normintervallet. Ligeledes viser sprogvariablen ’fælles værdier’ (Commonality) indenfor normalintervallet en stigende tendens. Sprogvariablerne ’selvsikkerhed’ og ’fælles værdier’ indikerer henholdsvis beslutsomhed og stringens i referencer til virksomhedens formål og værdier.