Mæglingsinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærds (MKI) nye formand, professor i Global Governance fra KU, Linda Nielsen, følger tæt det hollandske OECD kontaktpunkt, der netop har modtaget en klage fra en række fagforeninger over olieselskabet Chevrons aggressive skattepraksis. Det er første gang, at et OECD kontaktpunkt skal vurdere en sag om aggressiv skatteplanlægning. Hun vurderer, at aggressiv skatteplanlægning bliver det næste store CSR-spørgsmål. Læs interview om, hvordan hun vil aktivere MKI’s rolle under det nye lederskab.

ØU: ”Hvilke erfaringer bringer du med dig som ny formand for MKI?”

LN: ”Jeg har erfaring med forskning i etik, og jeg har gennem de senere år arbejdet meget med erhvervsret og er for tiden ved at færdiggøre en bog om finansret. Desuden har jeg i forskellige sammenhænge arbejdet i krydsfeltet mellem virksomheder og ansvarlighed.”

Hvad er din vigtigste opgave som ny øverste leder af MKI?

”Min ambition er at udbrede kendskabet endnu mere til hvorfor social ansvarlighed er vigtigt. Dertil har MKI nogle værktøjer som virksomhederne kan benytte, og det er stadigvæk en stor og vigtig opgave for MKI at udbrede kendskabet til dem. Desuden er opgaven naturligvis også at informere om og forholde os til hvad der sker, når tingene i konkrete cases går galt, og virksomhederne ikke har deres processer for CSR på plads. MKI modtager klager om mulige krænkelser, men vi kan også selv tage sager op. På den måde kan vi vise udfordringerne, og hvad der kan ske, hvis man ikke har styr på sine CSR-arbejdsgange.”

Fagforeninger i Holland har netop indbragt en klage mod Chevrons skattepraksis efter OECD’s guidelines for Multinational Enterprises. Hvordan vurderer du sagen, der er den første om aggressiv skatteplanlægning et OECD kontaktpunkt skal behandle?

”Det er en meget interessant sag. I OECD’s retningslinjer er der faktisk formuleringer om, at det ikke er nok at følge lovens bogstav, man skal også følge lovens ånd. Det er usædvanligt, og det hollandske kontaktpunkt har endnu ikke besluttet sig i sagen. Men det er klart, at hvis sagen tages op, vil den blive meget stor. Der er så vidt jeg ved den første skattesag i OECD-regi, og der er ingen erfaringer med at behandle skattesager i OECD kontaktpunkter. Jeg tror, at skattespørgsmålet bliver et af de store områder indenfor CSR i de kommende år. Hvis sagen med tiden muliggør, at der kommer mere CSR ind på skatteområdet, så tror jeg, at samfundet vil kunne hente mange penge.”

 

Desto mere jeg taler med de andre, desto gladere bliver jeg for det danske system, fordi vi i Danmark bl.a. kan udtale os kritisk

 

Der er mange kontaktpunkter i verden. Er der noget særligt ved det danske kontaktpunkt, som du kan bruge som formand?

”Det er rigtigt, at der findes mange konktaktpunkter rundt omkring i verden. Men desto mere man taler med de andre, desto gladere bliver man for det danske system, fordi vi i Danmark bl.a. kan udtale os kritisk. Det kan f.eks. ikke det amerikanske kontaktpunkt, som kun har mandat til at mægle. I andre lande er kontaktpunktet udelukkende placeret i embedsværket og har slet ikke samme uafhængighed som i Danmark, hvor vi også har mandat til at gå ind i de offentlige myndigheder. Det er faktisk meget usædvanligt i international sammenhæng. At vi i Danmark og i de andre nordiske lande og i Holland er lovbaseret og uafhængigt er en specialitet. Og vi kan desuden også tage sager op af egen drift.”

Den seneste danske sag om Forsvarsministeriet har MKI selv taget initiativ til. Vil vi fremadrettet se et mere aktivistisk MKI?

”Ja, indenfor de rammer vi har, og de muligheder tendenserne giver os. For at illustrere den udvikling jeg oplever, ser jeg i min undervisning på CBS’s bestyrelsesuddannelse, at interessen er stigende. Der er ved at ske et skift fra, at holdningen typisk har været undrende overfor, hvorfor CSR og OECD’s retningslinjer indgik i pensum på en bestyrelsesuddannelse. Men det har ændret sig, og mange flere er i dag interesseret, finder det vigtigt, og ved at de skal forholde sig professionelt til ansvarlighed. Spørg bare i Danske Bank eller andre steder. Mange ledere er i dag klar over, at samfundsansvar har kolossal betydning for forretningen og for virksomhedens lederskab. Så timingen for MKI i at komme mere ud og fortælle om samfundsansvar har aldrig været bedre. Det skal vi benytte os af.”

Betyder der, at I vil tage flere konkrete sager op af egen drift?

”Det er ikke et mål i sig selv for MKI at tage egne sager op. Men de sager vi tager op, kan vi bruge til at rette fokus på områder eller brancher, hvor der kan være problemer. Kan vi bidrage konstruktivt til udviklingen, vil vi være mere aktive. Vi er ikke sat i verden for at komme efter folk, men forsøger at udvikle og fremme samfundsansvar i forhold til OECD’s vejledninger. Succes for mig er ikke antallet af påtaler, vi giver. Men at vi formår at forandre organisationer til at tage mere ansvar og sikre, at de har processerne på plads.”

MKI’s eneste sanktionsmulighed er en kritisk udtalelse. Er det et tilstrækkeligt våben?

”Vi er ikke en domstol. Retssager er dyre og tager lang tid. MKI-systemet har en anden karakter, fordi det er resultatet, der tæller. Vi forsøger altid først med mægling. Når vi skrider til en udtalelse, så er det for at påpege, at her er det ikke godt nok i forhold til hvad man bør gøre. Og det er ikke sjovt for en virksomhed at have en påtale hængende. Men netop den proces betyder, at fokus rettes mod forandring, ikke bare for den konkrete virksomhed, men også andre virksomheder vil kigge på sagen og spørge om der er noget, der skal laves om. Systemet har sine styrker, men også sine begrænsninger, idet dem, der klager ofte bliver skuffede over at de ikke får erstatning. ”

Anser du OECD’s retningslinjer som den førende standard for samfundsansvar?

”Vi er sat i verden på grundlag af OECD’s retningslinjer, der ikke er juridisk bindende for danske virksomheder. Staten har forpligtet sig til at prøve at få virksomhederne til at rette ind. Og det bør de, netop fordi den danske stat har forpligtet sig, og udgangspunktet må være, at virksomhederne gerne vil understøtte den danske stat. Men forudsætningen er selvfølgelig, at virksomhederne kender til retningslinjerne og det hjælper vi så med.”


Om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er det danske nationale kontaktpunkt (NCP) for OECD’s retningslinjer. Institutionen behandler sager om, hvorvidt danske virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfundsorganisationer handler i overensstemmelse med de principper, som er indeholdt i retningslinjerne. Institutionen har også til opgave at øge kendskabet til, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd er.

MKI’s første sag af egen drift
Mæglings- og klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærds (MKI) udtalte den 6. september en skarp kritik af Forsvarsministeriets manglende due diligence i forbindelse med indkøb og mulige negative indvirkninger på menneskerettighederne. Forsvarsministeriet har ikke levet op til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Sagen er den første som det danske OECD kontaktpunkt af egen drift tager op. Økonomisk Ugebrev har beskrevet , at sagen ikke en enlig svipser blandt Danmarks ministerier. Flere andre ministerier kan nemlig ikke fremvise ledelsesgodkendte politikker for menneskerettigheder i henhold til OECD’s retningslinjer.

Klagen mod Chevron om aggressiv skatteplanlægning
Over 35 sider klager de hollandske fagforeninger over, at Chevron har benyttet sine hollandske datterselskaber til at overtræde OECD’s retningslinjer for offentliggørelse af deres aktiviteter med Chevrons nigerianske, argentinske og venezuelanske virksomheder. Af klagen fremgår det, at Chevron specifikt ikke har opfyldt kravene til at betale skat i disse lande og ikke overholder de hollandske finansielle oplysningskrav. Læs Reuters nyhedstelegram om sagen her .