Danske kapitalforvaltere, der udbyder investeringsfonde, der bygger på en SRI-investeringsfilosofi om bæredygtige og ansvarlige investeringer, må indstille sig på øgede krav til åbenhed og information. I hvert fald hvis de vil leve op til Eurosifs nye Transparancy Code, der blev offentliggjort den 19. januar 2018. 62% af Europas SRI-fonde har tilsluttet sig regelsættet. Det svarer til mere end 700 fonde og over 120 underskrivere.

Revisionen er sket med inspiration fra de nye anbefalinger fra “The Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)”, de nylige anbefalinger fra “the High-Level Group of Experts on Sustainable Finance” (HLEG) fra januar 2018, og den franske TECV lov (Transition Énergétique pour la Croissance Verte), der omhandler omstillingen af energiforbruget til grøn vækst.

Eurosif dækker over the European Sustainable Investment Forum og en række nationale medlemsorganisationer, der typisk tæller institutionelle investorer, professionelle udbydere af services med fokus på miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper for investeringer, og i nogle lande den akademiske verden og NGO’er. Den første version kom i maj 2008. Den opdaterede og fjerde udgave erstatter den forrige fra 2013. Den lokale danske forening, Dansif, er ikke medlem af Eurosif, der i Norden kun omfatter den svenske forening, Swesif.

Der er tale om en ret omfattende række specifikke krav til udbyderne af SRI-fonde ledsaget af en manual for, hvordan man skal leve op til anbefalingerne.

Der er tale om en ret omfattende række specifikke krav til udbyderne af SRI-fonde ledsaget af en manual for, hvordan man skal leve op til anbefalingerne. Det gælder besvarelsen af en række spørgsmål og kommunikationen til eksisterende og potentielle investorer om den enkelte forvalters eller fonds karakteristika og resultater.

Den netop offentliggjorte version (V4.0) dækker den seneste og vigtige udvikling indenfor SRI, og skal guide kapitalforvaltere til at leve op til relevante krav til deres SRI-relaterede investeringsprodukter. Den indeholder mere specifikke definitioner af forskellige SRI-strategier end den tidligere version.

Til gavn for europæiske og dermed også danske investorer er formålet at øge troværdigheden og gennemsigtigheden om SRI-fondenes investeringspraksis. Således skal de være åbne og ærlige og informere investorerne præcist, tilstrækkeligt og i rette tid, så alle interessenter, ikke mindst private detailinvestorer, kan forstå politikker og praksis i hver enkelt SRI fond. Det gælder for fonde med alle underliggende aktivklasser, herunder aktier og obligationer.

Det reviderede dokument stræber imod at være mere investorvenligt. Der findes tydeligere definitioner af den enkelte fonds tilgang til SRI. Endelig skal fondene give investorerne indsigt i deres investeringsfilosofi, -proces og -resultater.

Reglerne har fra starten i 2008 haft til hensigt at præcisere, hvordan offentligt tilgængelige fonde bør kommunikere på en let tilgængelig og sammenlignelig form. Som ”soft-law” skal den endvidere medvirke til at styrke en selvregulering, som bidrager til udviklingen og udbredelsen af SRI-fonde gennem fælles rammer for best practice for gennemsigtighed.

Eneste regelsæt på området

Regelsættet er i dag det eneste på området, og er blevet et krav til SRI-fonde i en række lande i Europa. European SRI Transparency Code V4.0 træder i kraft med udgangen af februar. Version 4.0 ledsages som den tidligere version af en manual for de fonde og kapitalforvaltere, der vil følge code’en. Den uddyber, hvordan man skal forholde sig til og implementere den reviderede version.

Detaljerigdommen i spørgsmålene, som skal besvares, er stor, og der er et krav om, at informationerne skal være tilgængelige fra fonden, fra fondens periodevise rapportering og/eller på dens hjemmeside. Kommunikationen skal indeholde svarene på code’ens spørgsmål efter et ”følg-eller-forklar”-princip med en præcisering af, hvornår ikke-besvarede spørgsmål eller ikke-opfyldte informationskrav forventes at blive besvaret. Fonden bærer selv ansvaret for deres besvarelse, hvilket klart skal fremgå af fondens kommunikation om dens efterlevelse af code’en. Der stilles således ikke krav til en verifikation fra en ekstern og uafhængig part.

Artiklen er skrevet af Associate Keld Lundberg Holm fra Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.