CSR-ansvarlige i Danmarks 100 største virksomheder har i gennemsnit syv års erfaring med forretningsdrevet samfundsansvar, er i midten af fyrrene, akademikere og er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. Omkring 20 procent – i alt 22 i godt 100 virksomheder – er tiltrådt i nuværende CSR-stilling indenfor de sidste 18 måneder, (2016 eller 2017), hvilket samlet for hele gruppen indikerer en relativt stor gennemstrømning i jobfunktionen.

Det er det overordnede indtryk i Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige oversigt over CSR-ansvarlige i de 100 største danske virksomheder.

Oversigten viser endvidere, at samfundsansvaret i Danmarks største virksomheder ledelsesmæssigt er forankret i meget forskellige funktioner, og der er store forskelle på, hvem de CSR-ansvarlige refererer til op i systemet. På uddannelsesfronten præger de merkantile uddannelser billedet, men også kommunikationsuddannede, ingeniører og især humanister er godt repræsenteret i feltet i omkring hvert femte tilfælde.

Oversigten over CSR-chefer Top 100 viser også, at CSR-funktionen er besat ligeligt fordelt mellem kønnene, med en anelse flere mænd. Her er ikke indregnet de virksomheder, der har etableret konkrete CSR-komiteer på bestyrelsesniveau. CSR er altså målt på andel af mænd og kvinder i et funktionsområde, hvor mangfoldigheden er høj, hvad angår både uddannelse, køn og forankring.

Til gengæld er der ikke mange udenlandske ansættelser, hvor Rockwools Anthony Abbotts umiddelbart fremstår som den eneste.

Bedste og ringeste til at udvikle ESG over tid

Anthony Abbotts og Rockwool kan glæde sig over, at være det selskab med den bedste ESG udvikling set over en tre-årig periode baseret på de seneste opdaterede data fra CSRHUB. Rockwool er i front på denne parameter, som de også var tilbage i januar, hvor Økonomisk Ugebrev målte udviklingen for alle nordisk Large Cap selskaber.

Rockwool er forfulgt af Genmab, Solar, og Santa Fe Group. Det er især en god præstation for Rockwool, idet disse forfølgere kommer fra et næsten ikke eksisterende CSR niveau og for Genmabs og Santa Fe Groups tilfælde er udenfor Top 100 virksomheder.

I bunden af listen over ESG udviklingen – altså de ringeste på treårs sigt set i forhold til andre virksomheder -finder vi noget overraskende Dong Energy (Ørsted) med bl.a. Senior Director Filip Engel ved roret, Chr. Hansen med Sustainability Director Annemarie Meisling i spidsen og Bang & Olufsen med Head of Group Communications Jens Bjørnkjær Gamborg med ansvaret.

Her er det bemærkelsesværdige, at Bang & Olufsen ikke har formået at inddrage samfundsansvaret i deres transformation anført af strategiplanen ”Leaner, Faster, Stronger” fra 2012 – også selvom Bang & Olufsen ikke er blandt Danmarks 100 største virksomheder (Se tidligere artikel herom).

Det ligner også en overraskelse, at DONG ikke har udviklet sin relative placering, men forventningen efter både børsnotering, frasalg af olie og gas-divisionen og en klar bæredygtig satsning, som også indbefatter de ESG-tekniske discipliner som governance og rapportering, er, at ESG-ratingen vil stige i den kommende tid.

Fra CSR til ESG

Novo Nordisk, Grundfos og IC Group er eksempler på virksomheder, der af forskellige årsager har decentraliseret CSR-funktionen, og dermed ledes ud fra et bredere perspektiv på bæredygtighed og forretning. Den traditionelle CSR-chefrolle, der centralt koordinerer den samfundsansvarlige indsats og sørger for afrapportering, er i disse selskaber på sin vis afviklet, og i stedet ledes samfundsansvaret med det for øje, at integrere bæredygtighed i alle forretningsenheder. Det sker i Novo Nordisk under ledelse af Susanne Stormer, i Grundfos (Se artikel om Grundfos) under ledelse af Kim Nøhr Skibsted.

Denne tendens understøttes af, at CSR-begrebet i årsrapporter benyttes mindre grad, imens ESG begrebet benyttes i stigende omfang. Det viste en opgørelse foretaget sidste år af Økonomisk Ugebrev Ledelse over brugen af de to betegnelser for samfundsansvar.